Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė

Vilniaus universiteto duomenų centro rekonstrukcija

Projektuojant ir statant duomenų centrą remtasi gerąja duomenų centrų statybos patirtimi, "Uptime Institute", "Ashrae", "Green Data Centre" organizacijų rekomendacijomis, griežtai prisilaikant Lietuvos respublikos Statybos reglamento normų ir vadovaujantis Tier2 (TIA–942) nuostatomis, reglamentuojančiomis duomenų centro architektūrą ir patalpų išplanavimą, kabeliavimą, elektros tiekimą ir paskirstymą, aušinimą ir vėdinimą, priešgaisrinę saugą, apsaugą ir įėjimo kontrolę, stebėjimą ir monitoringą, duomenų centro administravimą. Užtikrinama ne mažesnė kaip 99,74% viso duomenų centro parengtis, t.y., leistinos prastovos dėl aptarnavimo darbų ir galimų trikių  ne daugiau kaip 22 valandų per metus, o svarbiausių sistemų – elektros tiekimo ir paskirstymo bei aušinimo – 99,98%, t.y., leistinos prastovos ne daugiau kaip 1,6 valandų per metus.
Duomenų centras sukonstruotas kaip statinys pastato viduje (vadinamoji konstrukcija "namas name"), neturintis bendrų sienų su išorinio pastato sienomis ir turintis savo vidinį stogą. Šios konstrukcijos viduje įrengtos visos pagrindinės duomenų centro patalpos.
Duomenų centre įrengtos montažinės spintos serverių ir komunikacijų įrangai montuoti ir jas jungianti vidinė sertifikuota duomenų perdavimo sistema, susidedanti iš varinių kabelių, tinkamų duomenų perdavimui iki 10 Gbps, ir optinių kabelių, tinkamų duomenų perdavimui iki 100Gbps. Visa duomenų centro kabelių infrastruktūra prasideda ir baigiasi duomenų centre, o duomenų centrą su išore jungia optinių kabelių sistema, įrengta atskiroje patalpoje.
Vilniaus universiteto nepertraukiamą elektros tiekimą užtikrina du nepriklausomi elektros įvadai iš miesto elektros tinklų ir rezervinė dyzelinė elektros stotis. Dubliuoti dvigubos konversijos nepertraukiamo elektros maitinimo šaltiniai saugo duomenų centrą nuo elektros tiekimo trikių.
Duomenų centre įrengta šiuolaikinė tikslios mikroklimato kontrolės sistema. Šio centro aušinimo infrastruktūrą sudaro dvi nepriklausomos sistemos. Viena iš jų glikolinė turi šalčio mašiną, galinčią dirbti tiek tradiciniu – kompresoriniu metodu, tiek natūralaus vėsimo metodu.  Pastarasis kontūras žiemos metu leidžia aušinti duomenų centrą su itin mažomis elektros energijos sąnaudomis, nes šalčio gavimui nenaudojami kompresoriai. Rudens ir pavasario metu ši sistema dirba kombinuotu režimu – dalį šilumos išsklaidydama natūralaus vėsinimo būdu, dalį – kompresoriniu. Vasaros metu, kai šalčio mašinos darbas neefektyvus, nes negalimas natūralus vėsinimas, dirba antroji tiesioginio veikimo kompresorinė sistema.
Informacinių technologijų įranga duomenų centre aušinama moderniu „Cold aisle containment“ metodu. Šis metodas užtikrina vienodą vėsaus oro paskirstymą į kiekvieną IT įrenginį. Įkaitęs oras iš įrangos išvalomas nuo atsitiktinių dulkių, ataušinamas, drėkinamas arba išsausinamas (pagal poreikį) ir vėl tiekiamas į įrangą. Mikroklimato kokybę nuolat kontroliuoja tiek aušinimo įrenginiai tiek nepriklausomos kontrolės sistema, kurios davikliai yra išdėlioti visame duomenų centre.
Aktyvi vėdinimo sistema užtikrina švaraus oro padavimą į duomenų centrą ir apsaugą nuo dulkių, sudarant viršslėgį patalpoje. Paduodamo ir šalinamo oro temperatūros išlyginamos rotaciniame šilumos rekuperatoriuje, tokiu būdu išvengiama šilumos nuostolių žiemą.
Duomenų centre sumontuota moderni visiškai automatizuota gaisro gesinimo sistema. Kai tik gaunamas signalas nuo gaisro aptikimo daviklių, išsiunčiami pranešimai aptarnaujančiam personalui ir įjungiamas automatinis gesinimas: signalizuojama apie gesinimo proceso pradžią, aptarnaujančiam personalui suteikiama 30 sekundžių galimybė pasišalinti iš patalpos, patalpa hermetizuojama specialiais priešgaisriniais vožtuvais ir  patalpa užpildoma dujomis, oro perteklių išstumiant per viršslėgio vožtuvus. Reikia pastebėti, kad gesinimui naudojamos inertinės dujos nedaro jokios žalos aplinkai ir nekenksmingos žmogui.
Duomenų centro aplinkos parametrų stebėjimo sistema kelių dešimčių daviklių pagalba papildomai kontroliuoja klimato kontrolės sistemų darbą ir taip pat integruoja visų kitų sistemų (apsaugos sistemų, kondicionavimo sistemų, vėdinimo sistemų, elektros maitinimo sistemų (elektros įvadų, dyzelinės elektros stoties, valdymo skydų, elektros paskirstymo įrangos, nepertraukiamo maitinimo šaltinių), gaisro gesinimo sistemos, elektros energijos skaitliukų, elektros tinklo analizatorių) būsenas ir parodymus.
Į duomenų centro patalpas įeiti gali tik atsakingi darbuotojai. Kiekvienos duomenų centro durys atidaromos su specialia kortele, kuri atsakingam duomenų centro darbuotojui išduodama individualiai. Kiekvienų durų nuskaitymo įrenginys suprogramuotas taip, kad atsidaro tik tiems darbuotojams, kurie turi teisę įeiti į tą konkrečią patalpą. Naudotojo atstovas (serverio administratorius) gali patekti prie savo įrangos prieš tai pateikęs prašymą ir tik lydimas atsakingo duomenų centro darbuotojo, kuris turi visą laiką būti kartu su serverio administratoriumi.
Statant duomenų centrą ypatingas dėmesys buvo skiriamas aplinkos tausojimui. Duomenų centro energetinio efektyvumo koeficientas (santykis tarp viso duomenų centro suvartojamos elektros energijos ir IT įrangos suvartojamos energijos) nevrišija 1,4 (kuo koeficientas artimesnis vienetui, tuo efektyvumas geresnis).