Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė

Projekto pavadinimas
Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė (VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002)

Projekto tikslas
Sukurti absolventų karjeros stebėsenos infrastruktūrą bei išplėsti ir modernizuoti karjeros valdymo paslaugų teikimo materialinę bazę aukštosiose mokyklose.
Tikslinės projekto grupės yra I ir II studijų pakopų aukštųjų mokyklų studentai ir karjeros konsultantai, kurios aprėptis – daugiau nei 157 tūkst.
Pastebimos šios aukštųjų mokyklų infrastruktūros problemos karjeros valdymo paslaugų (KVP) srityje: nepakankami šiuolaikiniai skaitmeniniai informaciniai ištekliai; netolygios karjeros valdymo paslaugas teikiančių padalinių darbo sąlygos; atskiros IT sistemos, lėmusios informacijos sklaidos, jos prieinamumo problemas. Lietuvoje nėra apjungtos absolventų karjeros stebėsenos duomenų bazės: atliekami pavieniai valstybinių institucijų ar pačių mokyklų inicijuoti lokalūs tyrimai, nors absolventų karjeros stebėsena – viena svarbiausių priemonių, vertinant aukštojo mokslo ir darbo rinkos poreikių suderinamumą.
Projektu siekiama sukurti/atnaujinti pagal vieningą karjeros valdymo paslaugų (KVP) modelį veikiančių karjeros centrų infrastruktūrą, kuriuos sietų bendras duomenų tinklas ir KVP informacinė sistema. Paslaugų kokybei gerinti ir regioninių skirtumų šių paslaugų teikimo srityje mažinimui reikalinga suvienodinti šalies aukštųjų mokyklų karjeros valdymo paslaugas teikiančių padalinių materialinę bazę, sukurti materialines priemones kokybiškų paslaugų teikimui ir aukštos kvalifikacijos karjeros specialistų ruošimui.

Projekto uždaviniai

  • Sukurti technologinę bazę karjeros valdymo paslaugų IS  ir absolventų karjeros stebėsenos sistemos, paremtos IT naudojimu, įgyvendinimui VU Informacinių technologijų taikymo centre.
  • Pritaikyti VU Karjeros centro patalpas metodinio centro funkcijoms atlikti ir sukurti/atnaujinti partnerių infrastruktūrą, skirtą karjeros valdymo paslaugoms teikti.

Projekto veiklos:

Bendras projekto biudžetas sudaro 5.882.352,94 Lt. Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra.